Zamknij

wisłomenu

Regulamin

REGULAMIN WYDARZENIA „WISŁOUJŚCIE FESTIWAL 2024″ ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 23-25.08.2024 W TWIERDZY WISŁOUJŚCIE, GDAŃSK

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2015 poz. 2139 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprez (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez spółkę: FESTIWAL WISŁOUJŚCIE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku 80-843 przy ul. Św Ducha 2, (zwaną dalej: „Organizatorem”).

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a) „Bilet” oznacza jednorazową indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, lub oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);”Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;

b) „Sektory” oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: Teren Imprezy Masowej- Dj’ski Festiwal Muzyki Elektronicznej, Teren imprezy – Festiwal Scenografii i Sztuk Wizualnych, teren Twierdzy, z pokazem świateł i możliwością zwiedzania.

(I) Strefa Imprezy Masowej Płyta, (II) Strefa Imprezy Masowej Trybuny, (II) Strefa Gastronomiczno-sprzedażowa, do których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu,

c) „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

d) „Teren Imprezy” oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą,

e) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę pełnoletnią uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Uczestnikiem Imprezy nie może być osoba małoletnia.

 

SPRZEDAŻ BILETÓW

6. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, na Biletomat.pl oraz na stronie www.wisloujscie.com. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Do ceny nadrukowanej na bilecie może być doliczana opłata serwisowa zależnie od opłat obowiązujących w poszczególnych kanałach sprzedaży biletów.

Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, jest uprawniony do zwrotu biletu lub zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia.

7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

9. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.

Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowego wstępu na Teren Imprezy. W przypadku opuszczenia Terenu Imprezy, ponowny wstęp jest możliwy jedynie po nabyciu kolejnego Biletu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Imprezę.

W przypadku gdy bilet przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator (opaskę). Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 18 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej — opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie.

UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić inne ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie internetowe wydarzenia.

10. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

Zwrot lub zamiana biletów możliwy jest tylko w wypadku odwołania Imprezy, znaczącej zmiany miejsca Imprezy lub terminu odbycia się Imprezy. W takim przypadku Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów.

Zwrot lub wymiana biletów związana z odwołaniem lub zmianą, możliwa jest jedynie do momentu rozpoczęcia Imprezy. Po rozpoczęciu Imprezy możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy bilet wstępu został wykorzystany.

Zwrot biletów możliwy jest jedynie w miejscu ich zakupu.

Nabywca biletu oraz Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie przewiduje możliwości przekazywania biletów innych użytkownikom.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży, które podane są przez organizatora w oficjalnej komunikacji imprezy.

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.

 

WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW

 

11. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom pełnoletnim, posiadającym Bilety oraz dowód tożsamości lub nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku, zgodny ze wzorem Organizatora.

12. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 12 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:

a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu,

c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe (nie dotyczy piwa do 3,5% nabytego na terenie), środki odurzające lub substancje psychotropowe,

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

13. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

14. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym Identyfikatora,

b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,

c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

d) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,

e) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

15. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE|

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 

16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

18. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

19. Zabrania się:

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu;

b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy;

c) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

d) wnoszenie dużych plecaków, a także toreb przekraczających wymiary 11,4 cm x 16,51 cm

20. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

21. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 19 Regulaminu,

d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, w przypadku niezastosowania się do polecenia opuszczenia terenu Imprezy lub w celu odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24.05.2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;

g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

22. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

23. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

a) ręczne wykrywacze metalu,

b) wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

24. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:

a) sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,

b) porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

25. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

26. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

27. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

28. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

29. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

a) Zaplecze techniczno-socjalne,

b) Widownia w Płycie,

c) Widownia na Trybunach,

d) Zespoły wejścia głównego,

e) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

f) Strefy Gastronomiczne w których dostępne będzie piwo do 3,5% (z możliwością spożycia tylko w tych strefach).

30. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

31. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 

32. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

33. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

34. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

REKLAMACJE

 

35. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

FESTIWAL WISŁOUJŚCIE SP. Z O.O. ul. ŚW. DUCHA 2/— 80-834 GDAŃSK POMORSKIE.

36. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 35 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania.

37. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

38. Administratorem danych osobowych jest Festiwal Wisłoujście Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-834, przy ul. Św Ducha 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

39. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

 40. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 41. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

42. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

43. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

45. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a) na stronie internetowej www.wisloujscie.com
b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
c) przy wejściu na teren Imprezy;
d) na stronach internetowych oficjalnych dystrybutorów imprezy.

46. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 35 na piśmie, przesyłką poleconą.

47. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

48. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

49. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2020 roku. Warszawa, dnia 2 czerwca 2020 roku.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

NA WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FESTIWAL WISŁOUJŚCIE

1. Regulamin korzystania z szatni podczas organizowanych przez FESTIWAL WISŁOUJŚCIE imprezach („Regulamin”), określa zasady udostępniania osobom trzecim (tj. uczestnikom oraz gościom wydarzenia) szatni administrowanej przez „Spółka Festiwal Wisłoujście Sp z o.o. ” (odpowiednio: „Organizator”, „Szatnia”) oraz przechowywania w niej przedmiotów pozostawionych przez te osoby.

2. Szatnia otwierana jest na równocześnie z godziną rozpoczęcia imprezy, a zamykana w momencie (i) wydania wszystkich pozostawionych w niej okryć wierzchnich lub innych przedmiotów, lub (ii) opuszczenia terenu imprezy przez ostatniego uczestnika lub gościa, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Poza w/w sytuacjami Szatnia nie funkcjonuje.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Szatni oraz zamykania Szatni w określonych dniach i godzinach. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje żadnej odpowiedzialności Organizatora.

4. Szatnia przyjmuje, w celu przechowania, za wynagrodzenie lub bez wynagrodzenia, wyłącznie okrycia wierzchnie.

5. Osoby obsługujące Szatnię są zobowiązane do zachowania należytej staranności w przechowywaniu powierzonych im rzeczy, w szczególności zaś do utrzymania ich w stanie niepogorszonym.

6. Szatnia nie prowadzi depozytu przedmiotów wartościowych oraz nie przyjmuje, w celu przechowania następujących przedmiotów: pieniędzy, kluczy, dokumentów, biżuterii i kosztowności innego rodzaju, weksli, czeków i innych papierów wartościowych, przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren Szatni, przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych, przedmiotów wywołujących odczucie odrazy, zwierząt, w tym wszelkich zwierząt domowych w klatkach lub pojemnikach.

7. Pozostawienie w Szatni przedmiotów określonych w punkcie 6 bez wiedzy osób obsługujących Szatnię stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca takie przedmioty czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

8. Przyjęcie rzeczy na przechowanie w Szatni następuje w drodze fizycznego przekazania rzeczy przez osobę wyrażającą wolę skorzystać z Szatni obsługującemu Szatnię. Osoba obsługująca Szatnię następnie wydaje osobie przywieszkę z numerkiem, stanowiącą dowód przyjęcia rzeczy na przechowanie. Wydanie rzeczy z Szatni następuje wyłącznie za okazaniem przywieszki z numerkiem. Osoba obsługująca Szatnię wyróżnia widocznym identyfikatorem.

9. Osoba obsługująca Szatnię nie jest zobowiązana do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanej przywieszki.

10. W przypadku zagubienia przywieszki i żądania wydania przechowywanych rzeczy, osoba obsługująca Szatnię jest zobowiązana do: poinformowania osoby, która zgubiła przywieszkę o konieczności poczekania do momentu wydania wszystkich pozostałych w Szatni okryć i przedmiotów; oraz do uprawdopodobnienia faktu pozostawienia rzeczy poprzez rozmowę z osobą żądającą ich wydania dotyczącej cech charakterystycznych rzeczy.

11. Za rzeczy pozostawione na terenie imprezy poza Szatnią Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

12. Rzeczy pozostawione w Szatni przechowywane są przez okres 5 dni. Po upływie tego okresu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.

13. Każdy korzystający z Szatni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Uznaje się, że każda osoba, przed pozostawieniem swoich przedmiotów w Szatni, zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

14. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest przy Szatni oraz na stronach internetowych Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

16. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Szatni można zgłaszać do Organizatora na adres info@wisloujscie.com

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2019 r.